03-slika2Usluge izrade kompletne stručne i normativne dokumentacije za vođenje sistema bezbednosti i zdravlja u preduzeću – pravnom licu

Ove usluge obuhvataju izradu sledeće dokumentacije za naručioca usluga:

  • Akt (odluka) o određivanju lica za bezbednost i zdravlje na radu;
  • Opšti akt – Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, gde su (između ostalog) regulisana i pitanja prava, dužnosti i odgovornosti svih zaposlenih;
  • Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  • Odgovarajući obrazovni materijal – priručnik za samoobuku zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Testovi (više vrsta po zanimanjima) za proveru znanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Evidencija o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  • Ostale odgovarajuće evidencije i obrasci za vođenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Elaborat o uređenju gradilišta sa pratećom dokumentacijom, za predmetno gradilište po izboru;
  • Pravilnik i plan zaštite od požara;
  • Formiranje sistema BZR za obavljanje predmetnih poslova na računaru i drugo.

 

Usluge izrade kompletne normativne dokumentacije za vođenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu obavlja kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i ostalih različitih stručnih profila (medicina rada, mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, i dr.) koji imaju značajno iskustvo u predmetnoj oblasti i poseduju stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sledeća strana ►►►