Kompletna kontrola iz jednog izvora

Softverski modul

Softver HEROS – Obezbeđuje potpunu automatizaciju postrojenja uz održavanje maksimalne bezbednosti rada.

 • Upravljanje i praćenje parametara turbine i generatora
 • Praćenje maksimalnog dozvoljenog nivoa vode
 • Upravljanje i povezivanje agregata male hidroelektrane (hidrauličke čelične strukture, ventilacija, podmazivanje...)
 • Potpuno automatsko arhiviranje operativnih podataka
 • Daljinski nadzor i upravljanje upotrebom inovativnih tehnologija za prenos podataka
 • Poseduje naprednu arhitekturu i omogućava sistem prilagodjen potrebama kupca

Hardverski modul

IC – Industrijski računar

Hardver je projektovan i prilagodjen za rad u teškim uslovima koji vladaju u hidrolektrani. Upotrebljavamo samo dokazano kvalitetne i testirane komponente.

Energetski modul

Elektrotehnička oprema

Vršimo projektovanje, izradu, instaliranje i puštanje u rad kompletnog elektrotehničkog sistema malih hidroelektrana. Prednosti za korisnika su očigledne: Centralizovano projektovanje i implementacija povezuje sve komponente male hidroelektrane u jedan sistem.

RC modul

Daljinska komunikacija sa hidroelektranom

Zahvaljujući daljinskom prenosu podataka, operator hidoelektrane će uvek primati nove informacije o performansama i operativnom stanju sistema. Omogućen je:

 • Daljinski pristup informacijama putem interneta ili mobilnih uredjaja
 • Nadzor putem video kamere
 • Dobijanje informacije o statusu sistema putem tekstualne poruke
 • Dobijanje izveštaja o grešci u radu putem tekstualne ili govorne poruke

SCADA modul

Automatizacija-Scada-modulThemis – Kontrolni centar za male hidrolektrane sa više turbina

Skada modul Themis izvršava potpunu automatizaciju, upravljanje i nadzor male hidroelektrane sa više turbina:

 • Centralizovano upravljanje upozorenjima
 • Prikupljanje i arhiviranje podataka dug vremenski period
 • Obaveštavanje putem poruka (SMS, e-mail)
 • Visok stepen pouzdanosti putem redundantnog upravljanja
 • Hronološki prikaz jačine struje, napona, nivoa vode, protoka i drugih merenih veličina putem tabele ili dijagrama