Na osnovu zahteva firme “Inova de France” iz Francuske, za projektovanje postrojenja za odvajanje metala iz šljake posle spaljivanja u spalionicama, Lola institut je učestvovao sa svojom ponudom 2003. godine.

Postrojenje je odobreno kao najpovoljnije i Lola institut je pristupio ugovaranju i realizaciji. Postrojenje je za preradu šljake, kapaciteta 100 do 200 tona, izvedeno je u Lensu, Francuska 2004. godine.