Biblioteka je integralni deo organizacione strukture Instituta i ima karakter specijalizovane biblioteke, čija organizacija rada i struktura bibliotekarskog fonda doprinosi razvoju naučnoistraživačkog rada Instituta u naučnoj oblasti kojom se bavi, a dostupna je i celokupnoj naučnoj zajednici u zemlji.

Tokom prethodnog četvorogodišnjeg perioda, u Institutu je ustanovljen poseban centralizovan sistem za naučno-tehničku dokumentaciju vezanu za čuvanje i korišćenje izveštaja, elaborata i studija koji su proistekli kao rezultat naučnoistraživačkih projekata i projekata sa privredom. Deo ovog sistema predstavlja i veb aplikacija koja je puštena u rad u 2020. (na adresi https://biblioteka.li.rs/biblioteka). Aplikacija je bazirana na Angular 2+ Framework-u i koristi Google Firebase platformu za skladištenje podataka i autorizaciju korisnika. U toku je unos podataka. Aplikacija omogućava daljinsku pretragu publikacija u okviru biblioteke, vođenje inventara biblioteke, klasifikovanje i katalogizaciju publikacija, vođenje evidencije o izdatim knjigama i časopisima, kao i sve ostale bibliotekarske poslove.

U narednom periodu planira se povezivanje Biblioteke Instituta sa nacionalnom mrežom biblioteka, kao i povezivanje sa akademskom mrežom, kako bi se omogućio što brži pristup najnovijim informacijama naučnim dostignućima u svetu i kod nas, kao i povećanje broja knjiga i naučnih časopisa u okviru materijalnih mogućnosti Instituta.

Izdavačka delatnost Instituta u prethodnom periodu bila je fokusirana na izdavanje naučnih monografija. Plan je da se ovaj trend održi u narednom periodu izdavanjem novih naučnih monografija koja će sumirati rezultate istraživanja istraživača Instituta u okviru nacionalnih i međunarodnih projekata, kao i istraživanja u okviru izrade doktorskih disertacija.

Galerija