01-slika1-295pxProcena rizika na radnim mestima i u radnoj okolini i izrada akta o proceni rizika obuhvata sledeće celine:

 

Procenu rizika na radnim mestima i u radnoj okolini i izrada Akta o proceni rizika izvodi kvalitetan visoko stručni tim satavljen od stručnjaka bezbednosti i zdravlja na radu i drugih različitih stručnih profila (mašinstvo, elektro tehnika, tehnologija, medicina rada i dr.) koji je kvalifikovan za obavljanje najvećeg broja složenih poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sledeća strana ►►►